ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับร้านค้าและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ‘สราญรส’

หมวดที่ 1 บทนำ

ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์มของ ‘สราญรส’ แพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหาร (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับร้านอาหารเหล่านี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นระเบียบรวมระหว่าง ‘สราญรส’ กับร้านอาหารที่เข้าร่วมใช้บริการระบบ RMS (Restaurants Management System) (เรียกรวมว่า “ข้อตกลง”) ‘สราญรส’ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับร้านอาหารฉบับล่าสุดจะปรากฏอยู่ใน (i) แอพ RMS และ/หรือ (ii) อีเมลข่าวสารสำหรับร้านอาหาร ทางร้านอาหารยอมรับว่าการแจ้งเตือนจากช่องทางใดทางหนึ่งหรือทั้งคู่เพียงพอสำหรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลง และทางร้านอาหารตกลงยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหลังจากมีการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพจนี้รวมถึงเอกสารใดๆ ที่อ้างถึงบนเพจดังกล่าวเป็นรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งร้านอาหารที่ร่วมให้บริการของเรา (“ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการ”) เป็นจัดเตรียมอาหาร (“อาหาร”) ที่อยู่บนแพลตฟอร์มให้ท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนทำการสั่งอาหารใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ เมื่อท่านได้เข้าใช้และ/หรือสั่งอาหารใดๆ จากแพลตฟอร์มของเรา ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

คำจำกัดความ

“สินค้า” หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ทางร้านนำเสนอแก่ผู้บริโภค เช่น เมนูอาหาร หรือเมนูอาหารพร้อมโปรโมชั่น โดยแสดงผ่านระบบ RMS และระบบที่นำข้อมูลไปใช้งานต่อ ทางร้านค้าเป็นผู้กำหนดมูลค่า

"ราคาเต็ม" หมายถึง จำนวนเงินที่จ่าย

"ร้านอาหาร" หมายถึง ร้านค้า หรือ ร้านอาหารที่เข้ามาร่วมใช้บริการระบบ RMS (Restaurants Management System)ของแพลตฟอร์ม ‘สราญรส’

ความรับผิดชอบของ ‘สราญรส’

‘สราญรส’ ได้รับอำนาจเป็นตัวแทนร้านอาหาร ในการส่งเสริมการขาย “สินค้า” ในทุกช่องทางสื่อ และทุกรูปแบบของระบบ รวมถึงผู้ร่วมค้าอื่นๆ ของ ‘สราญรส’

‘สราญรส’ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ แก้ไข หยุด หรือยกเลิกสินค้า ได้ทุกเวลาและทุกเหตุผลที่ ‘สราญรส’ เห็นสมควร และนำทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าออกจากการส่งเสริมการขาย

ความรับผิดชอบของร้านอาหารที่เข้าร่วมใช้บริการระบบ RMS

ร้านอาหารที่เข้าร่วมใช้บริการระบบ RMS มีหน้าที่ที่จะเพิ่มข้อมูลสินค้ารวมทั้งราคา รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลสินค้าและราคาให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ ตลอดเวลาที่ใช้บริการระบบ RMS ร้านอาหารตกลงว่าในการตั้งราคาสินค้านั้น ร้านค้าจะไม่เพิ่มราคา หรือเพิ่มค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงื่อนไข ข้อจำกัดที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้อง ที่แตกต่างจากลูกค้าที่ไม่ได้มาจาก ‘สราญรส’ ร้านอาหารเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการผู้ซื้อทุกรายตามรายละเอียดสินค้าและราคาที่ระบุไว้ในระบบ RMS ร้านอาหารตกลงที่จะยอมรับการคืนสินค้าตามที่กฎหมายคุ้มครอง หรือตามที่ระบุในหมายเหตุ (i) ร้านอาหารจะยอมรับการคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ให้ไว้ และรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการคืน (ii) ร้านอาหารจะไม่จำกัดเงื่อนไขในการคืนอื่นใดที่แตกต่างจากผู้ซื้อปกติทั่วไปของร้าน

หมวดที่ 2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านอาหารอนุญาตให้ ‘สราญรส’ ใช้งาน ดัดแปลง ผลิตซ้ำ มอบสิทธิให้ต่อ แสดงในที่สาธารณะ กระจาย ออกอากาศ ส่งผ่าน ตีพิมพ์ แสดงต่อสาธารณชน: (a) ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, Domain Names, และเนื้อหาภาพและเสียงอื่นๆ, บันทึกวิดีโอ, บันทึกเสียง, รูปภาพ, กราฟฟิก, อาร์ทเวิร์ค, ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มอบ ระบุ แนะนำ กำกับ อนุญาต โดยร้านค้า (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้านค้า”) และ (b) ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, Domain Names, และเนื้อหาภาพและเสียงอื่นๆ, บันทึกวีดีโอ, บันทึกเสียง, รูปภาพ, กราฟฟิก, อาร์ทเวิร์ค, ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่มอบ ระบุ แนะนำ กำกับ อนุญาต โดยร้านอาหาร (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม”) ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย การขายของสินค้าและบริการในทุกสื่อซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การอนุญาต” การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้านอาหาร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของ ‘สราญรส’

ไม่มีข้อกำหนดใดในแพลตฟอร์มนี้ที่ระบุถึงการให้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิของเครื่องหมายการค้าที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ การใช้เครื่องการค้าใดๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ก่อน

ร้านอาหารไม่สามารถทำซ้ำ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) ตีพิมพ์ ถ่ายทอด จัดจำหน่าย แสดง ปรับแต่ง จัดทำงานใหม่ที่คล้ายคลึงกัน จำหน่ายหรือเข้าร่วมในการจำหน่ายหรือการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา แพลตฟอร์มหรือซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในแพลตฟอร์มเป็นทรัพย์สินของ ‘สราญรส’ และเป็นซอฟท์แวร์ที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มกันอยู่ ทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟท์แวร์ในแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้เพื่อการซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ รวมถึงห้ามทำซ้ำ ปรับแต่ง จัดจำหน่าย ถ่ายทอด คัดลอก แสดงหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยร้านค้ารับทราบ และตกลงว่า ‘สราญรส’ เป็นเจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ข้อมูลลูกค้า ชื่อการค้า สัญลักษณ์ ตราสินค้า Domain Name สื่อสังคม และข้อมูลที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน เนื้อหาภาพและเสียงอื่นๆ บันทึกวีดีโอ บันทึกเสียง รูปภาพ กราฟฟิก อาร์ทเวิร์ค ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ถูกสร้าง สร้างภายใต้การกำกับ หรือได้รับมอบหมายโดย ‘สราญรส’ รวมถึงวัสดุ ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ถูกใช้ หรือมอบหมายให้ใช้โดยแพลตฟอร์ม ‘สราญรส’ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ขาย หรือกระจายสินค้าและบริการ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า ทรัพย์สินทางปัญญาของ สราญรส) ร้านอาหารจะไม่ใช้ ขาย เช่า ให้เช่า มอบสิทธิต่อ การกระจาย ออกอากาศ ส่งผ่าน เคลื่อนย้ายที่ ส่งมอบ ทำสำเนา ผลิตซ้ำ Download เคลื่อนย้ายเวลา แสดง กระทำการ แก้ไข หรือแบ่งการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของ ‘สราญรส’ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ ‘สราญรส’ เป็นส่วนประกอบของ หรือเป็นฐานของผลิตภัณท์หรือบริการในการใช้งานพาณิชย์

หมวดที่ 3 การสั่งอาหาร

การที่ท่านได้สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มของเราถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญากับ ‘สราญรส’ ในการประมวลผลคำสั่งซื้อและส่งคำสั่งซื้อไปยังร้านอาหารที่ร่วมให้บริการ หากท่านชำระค่าอาหารออนไลน์ ‘สราญรส’ จะรับผิดชอบในการรับสินค้าคืนหรือการคืนเงินใดๆ อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการจะยังเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมและคุณภาพของอาหารที่ท่านได้สั่งซื้อ ท่านตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลของท่านและให้คำรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องและครบถ้วน ณ เวลาที่ได้ทำการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ท่านให้คำรับรองว่ารายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านได้แจ้งไว้เป็นของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเอง และท่านมีเงินเหลือพอที่จะทำการชำระค่าสินค้าและบริการ

อาหารที่ได้สั่งซื้อ (และได้จัดส่ง) ผ่านแพลตฟอร์มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคโดยท่านเท่านั้นและท่านให้คำรับรองว่าท่านจะไม่นำอาหารใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อไปจำหน่ายต่ออีก และท่านเป็นตัวการในการได้รับอาหารและไม่ได้สั่งซื้อในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นใด

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ ท่านอาจจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ และรหัสผ่าน (Password) ท่านมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างรัดกุมและท่านไม่อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกได้

เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรักษารายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงินของท่านไว้อย่างปลอดภัย แต่ในกรณีที่ไม่ใช่การกระทำความผิดโดยเรา เราไม่สามารถรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับในกรณีที่มีบุคคลภายนอกได้สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่เข้าใช้หรือสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำสั่งซื้อใดๆ ที่ท่านได้ทำผ่านเรานั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น, ความสามารถในการจัดส่งสินค้า, และการยอมรับคำสั่งซื้อโดยบริษัทและร้านอาหารที่ร่วมให้บริการ เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ เราจะแจ้งเตือนท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือทางแอพพลิเคชั่นเพื่อยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านได้สามารถยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งท่านจะต้องแจ้งเราทันทีหากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง การที่ท่านได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไม่ได้หมายความว่าเราหรือร้านอาหารที่ร่วมให้บริการจะสามารถจัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยที่เราจะทำการตรวจสอบว่าสินค้ายังคงเหลืออยู่หรือไม่และตรวจสอบความสามารถในการจัดส่ง

หากมีอาหารตามที่ได้สั่งและสามารถจัดส่งได้ ร้านค้าที่ร่วมให้บริการจะรับข้อสัญญาดังกล่าวและยืนยันต่อ ‘สราญรส’ หากรายละเอียดการสั่งซื้อนั้นถูกต้อง ข้อตกลงการจัดเตรียมและจัดส่งอาหารจะถูกแจ้งเตือนไปยังท่านผ่านระบบ SMS, เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือทางโทรศัพท์

ในข้อความแจ้งเตือนนั้นจะระบุรายละเอียดและเวลาของการจัดส่งสินค้า

หากสินค้าอาหารนั้นไม่มีอยู่หรือไม่สามารถจัดส่งได้ เราจะแจ้งเตือนไปยังท่านผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือทางโทรศัพท์ เช่นกัน

หมวดที่ 4 ราคาและการชำระเงิน

ข้อสัญญาในการจัดเตรียมและจัดส่งอาหารตามแพลตฟอร์มนี้มีผลผูกพันระหว่างท่านและร้านอาหารที่ร่วมให้บริการ ในขณะที่การสื่อสารใดๆ จะเป็นไประหว่างท่านกับ ‘สราญรส’ ท่านตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลของท่านและให้คำรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องและครบถ้วน ณ เวลาที่ได้ทำการสั่งซื้อ และท่านให้คำรับรองว่ารายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านได้แจ้งไว้เป็นของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเอง และท่านมีเงินเหลือพอที่จะทำการชำระค่าสินค้าและบริการ

ราคาสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มนั้นถือว่าถูกต้อง ณ เวลาที่ได้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตลอดเวลา ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีและค่าบริการจัดส่งสินค้าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาหารที่จำหน่ายและในการยกเลิกร้านอาหารและรายการอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์มได้

ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มโดยร้านอาหารที่ร่วมให้บริการนั้น เป็นราคาที่ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการหรือผู้ให้บริการอื่นกำหนดไว้ ณ เวลาที่ได้แสดงรายการอาหารไว้บนแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ราคายังไม่ได้มีการปรับให้ตรงกับปัจจุบันและบริษัทได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวจากร้านอาหารที่ร่วมให้บริการภายหลังจากได้มีการออกคำสั่งซื้อแล้ว เราจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งถึงการปรับราคาดังกล่าว โดยท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

ราคาสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มนั้นถือว่าถูกต้อง ณ เวลาที่ได้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ในอนาคต

ราคาสินค้าอาหารทั้งหมด รวมทั้งค่าบริการจัดส่งสินค้าและค่าบริการอื่นๆ จะถูกแสดงไว้บนแพลตฟอร์มในขณะที่ท่านได้ทำคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีที่อาหารได้ถูกจัดส่งไปยังท่านแล้ว โดยสามารถชำระเป็นเงินสด, ผ่านทาง 2C2P, บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หากท่านเลือกที่จะชำระค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของ 2C2P, บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าดังกล่าวก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่ง เพื่อให้การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิตของท่านจะถูกเข้ารหัส (Encrypted) เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านได้ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปมาระหว่างกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบัตรของท่านอาจมีกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยโดยจะตรวจสอบว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจริงหรือไม่

หมวดที่ 5 การจัดส่งสินค้าอาหาร

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ได้แสดง ณ เวลาที่สั่งซื้อสินค้านั้น เป็นระยะเวลาที่ประมาณไว้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาหารจะถูกส่งไปที่ที่อยู่ที่ได้ระบุ ณ เวลาที่สั่งซื้อสินค้า

หาก ‘สราญรส’ หรือผู้จัดส่งสินค้ารายอื่นที่ ‘สราญรส’ แต่งตั้ง เป็นผู้จัดส่งสินค้า เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการจัดส่งอาหารให้ตรงเวลา แต่ทั้งนี้ ‘สราญรส’ หรือผู้จัดส่งสินค้ารายอื่นที่ ‘สราญรส’ แต่งตั้งไม่ต้องรับผิดใดๆ จากการส่งสินค้าไม่ตรงเวลา การจัดส่งสินค้าทุกครั้งจะดำเนินการโดยผู้จัดส่งที่มีคุณภาพ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอาหารในระยะเวลาที่ทางบริษัทประมาณไว้ กรุณาติดต่อเราโดยโทรศัพท์และบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าล่าช้า ‘สราญรส’ จะไม่ยกเว้นหรือคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าใดๆ

ความเสี่ยงทั้งหมดในอาหารที่ได้สั่งซื้อจะมีผลผูกพันกับท่านทันทีที่สินค้าได้ถูกจัดส่งให้ท่านแล้ว

หากท่านไม่สามารถรับอาหารได้ในขณะที่พร้อมส่ง หรือหากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ได้ให้คำสั่งหรือการอนุมัติที่ชัดเจน จะถือว่าบริษัทได้จัดส่งอาหารให้แก่ท่านแล้วและบรรดาความเสี่ยงและความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับท่าน ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ, การรับประกันและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการที่เราไม่สามารถจัดส่งอาหารให้แก่ท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและท่านจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่บริษัท

ในเวลาจัดส่งสินค้า ท่านจะต้องอำนวยความสะดวก รวมถึงจัดเตรียมทางเข้าออกที่จำเป็น เพื่อให้การจัดส่งอาหารเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือสถานที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่สามารถจัดเตรียมทางเข้าออกหรือไม่เอื้ออำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอสำหรับการจัดส่งสินค้า

บริษัทและร้านอาหารที่ร่วมให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการส่งอาหารล่าช้า

ท่านยอมรับว่าร้านอาหารที่ร่วมให้บริการอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ในบางพื้นที่ ในกรณีดังกล่าว ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการหรือเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเพื่อกำหนดที่อยู่ในการจัดส่งใหม่

หมวดที่ 6 นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านชำระเงินยืนยันตามคำสังซื้อท่านไม่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการสั่งซื้อได้ทุกกรณี ละเว้นกรณีผิดพลาดท่านต้องแสดงความประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อท่าน และท่านต้องแจ้ง ‘สราญรส’ ทางโทรศัพท์โดยทันที หากร้านอาหารที่ร่วมให้บริการยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คำสั่งซื้อก็จะถูกยกเลิกได้โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสั่งซื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการปฏิเสธการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีเช่นนี้ ทางร้านอาหารได้เริ่มจัดทำอาหารแล้ว ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

และในกรณีที่ท่านสั่งซื้ออาหารประเภทสั่งล่วงหน้า ท่านไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี ละเว้นกรณีผิดพลาดท่านต้องแสดงความประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อท่าน และท่านต้องแจ้ง ‘สราญรส’ ทางโทรศัพท์โดยทันที แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการส่งอย่างน้อย 7 วันคำสั่งซื้อของท่านก็จะถูกยกเลิกได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 40 % ตามราคาเมนูอาหารที่ท่านสั่งซื้อ และหากท่านแสดงความประสงค์ต้องการยกเลิกภายใน 7 วันก่อนจัดส่งสินค้าระบบไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ บริษัทอาจจะยกเลิกสัญญาในการสั่งซื้อสินค้าหากสินค้าดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรียมได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการคืนค่าสินค้าให้แก่ท่านต่อไป

‘สราญรส’ หรือ ร้านอาหารที่ร่วมให้บริการอาจคืนค่าสินค้าให้ท่านในบางกรณี เช่น กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าผิดประเภทหรือลูกค้าไม่ได้รับสินค้าครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ

หมวดที่ 7 ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าการใช้แพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ทันเวลา และข้อบกพร่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นไม่มีไวรัสหรือข้อผิดพลาด หรือรับรองความสามารถในการทำงานอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องแม่นยำและมีความเสถียรของแพลตฟอร์มและเราไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อท่านสำหรับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่ท่านพบว่าไม่เหมาะสม หยาบคายหรือไม่เห็นด้วย

เมื่อท่านได้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ท่านตกลงที่จะปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลของท่านจากบุคคลภายนอก หรือการใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก หรือการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ จากร้านอาหารที่ร่วมให้บริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลว ข้อผิดพลาดหรือการงดเว้นหรือการสูญหายของข้อมูล ไวรัส หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ หรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายที่ได้ถูกถ่ายทอดไปถึงท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อท่านในการจัดหาอาหารเท่าที่ภายใต้กฎหมายอนุญาตบังคับใช้ และในกรณีดังกล่าวไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค หากพบว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน ความรับผิดชอบของบริษัทดังกล่าวจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระเป็นค่าอาหารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทไม่สามารถยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การที่ท่านสูญเสียผลประโยชน์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

อาหารที่ทางบริษัทจัดส่งมีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยทางอ้อม การสูญเสียต่อเนื่อง การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มหรือจากสินค้าหรือบริการที่ได้ซื้อจากบริษัท

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการจัดส่งอาหารซึ่งความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด การเกิดเหตุการณ์ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม ไฟดับ สงคราม การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในกรณีที่ ‘สราญรส’ มีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีการใช้คูปอง และ/หรือรหัสส่วนลดอย่างไม่เป็นธรรม หรือในกรณีที่สงสัยว่าเป็นการทุจริต ‘สราญรส’ อาจทำการระงับบัญชีการใช้ของลูกค้านั้นๆ และมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ หากมีการใช้บัตรคูปอง หรือรหัสส่วนลดอย่างไม่เป็นธรรม ‘สราญรส’ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าชดเชยใดๆ จากผู้กระทำการฝ่าฝืน

คำเสนอเป็นดุลยพินิจของ ‘สราญรส’ และสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทอาจจำกัดการใช้หรือปิดบัญชีการใช้งานของท่านได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัท

ข้อตกลง การสื่อสารและการติดต่อทั้งหมดระหว่างบริษัทกับท่านจะทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเกิดความขัดแย้งระหว่างภาษาให้ยึดภาษาไทยเป็นหลัก

หมวดที่ 8 การเขียนคำวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นและการลงสื่อบนแพลตฟอร์มโดยผู้ใช้บริการ

‘สราญรส’ ยินดีรับฟังคำความคิดเห็น และสื่อข้อความอื่นๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอหรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้นำมาลงในแพลตฟอร์มของเราตราบเท่าที่การนำส่งเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

‘สราญรส’ อนุญาตให้ผู้ใช้นำส่งและแชร์คอมเมนท์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม คำวิจารณ์ และข้อความอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์ม (“เนื้อหา”) เนื้อหาจะต้องเขียนขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น

ในการลงเนื้อหา ท่านรับรองว่า (ก) ท่านเป็นผู้เขียนและเจ้าของเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว (ข) ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือหากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านมีอายุอย่างน้อย 13 ปี และท่านได้ทำการลงเนื้อหาภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งยินยอมให้ตนมีผลผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ (ค) การใช้เนื้อหาที่ท่านได้ทำขึ้นจะไม่ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ‘สราญรส’ จะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการไม่กระทำการในเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหาใดๆ ที่ได้ท่านได้ลงโพสต์ ส่งทางอีเมล ถ่ายทอดหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้แสดงขึ้นในแพลตฟอร์ม ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบว่า ‘สราญรส’ และบุคคลผู้ได้รับอนุญาตของบริษัทมีสิทธิ์ (แต่มิใช่หน้าที่) ที่จะตรวจสอบ ปฏิเสธ ลบ นำออกและเคลื่อนย้ายเนื้อหาใดๆ รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านได้ลงโพสต์ไว้ในแพลตฟอร์ม

ท่านให้สิทธิ ‘สราญรส’ และผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วงของบริษัท โดยเป็นการให้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีค่าสิทธิ์ สามารถให้สิทธิ์ช่วงและสามารถโอนสิทธิ์ได้ ในการใช้ คัดลอก จัดจำหน่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด ปรับปรุง ปรับแต่ง จัดทำงานใหม่ที่คล้ายคลึงกัน จัดแสดงในที่สาธารณะ และใช้เนื้อหาในสื่อทุกรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใดๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรม (และสิทธิ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน) ในเนื้อหาดังกล่าว

หมวดที่ 9 ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่บริษัทได้ขอข้อมูลจากท่านเพื่อการจัดส่งอาหาร ท่านตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ จัดเก็บ หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอาหาร และเพื่อการทำตลาดและการควบคุมสินเชื่อ (“วัตถุประสงค์”) วัตถุประสงค์อาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว โดยเราเชื่อว่าการให้บริการของฝ่ายบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับท่านหรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการจัดส่งอาหารให้แก่ท่าน

หมวดที่ 10 เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

ในแพลตฟอร์มของเราอาจมีจุดชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกและบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของฝ่ายบุคคลภายนอกหรือสินค้าหรือบริการที่ฝ่ายดังกล่าวได้จำหน่ายหรือให้บริการแก่ท่าน

หมวดที่ 11 การร้องเรียน

คำร้องเรียนของท่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเมื่อท่านได้เขียนคำร้องเรียนแล้วบริษัทจะทำการตอบท่านประมาณการภายในห้าวันทำการหรือท่านสามารถส่งคำร้องเรียนได้โดยส่งมาที่ saranrosapp@gmail.com